تابع های ارسال ریکوئست

نام تابع
نوع کارکرد
واکنش پذیر
test
test
test

نمونه کارکرد

php?>

;conset(‘get’)->Send(‘text’,’hi’)

دیتابیس

نام تابع
نوع کارکرد
test
test